Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Проекти

Номер на проекта:   № A09-31-82

Приоритетна ос:       II. Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление”

Подприоритет:          3.1. Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Бюджетна линия:      BG051PO002/08/3.1-02

Министерство на физическото възпитание и спорта ще усвои 3 423 275.26 лева  за реализиране на проекта „Никога не е късно за ново начало”. Той се осъществява с финансовата подкрепа по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския финансов фонд.
 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2019 Министерство на младежта и спорта