Обратна връзка |  Версия за хора с увреждания |  Български | English
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   Контакти
Министерство на младежта и спорта
гр. София 1142 
бул. "Васил Левски" 75
е-mаil: quеstiоn @ mpes.government.bg


Електронна поща за валидни (подписани с валиден квалифициран електронен подпис) електронни документи
е-mаil:  еmys @ mpes.government.bg
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМАТА И РЕКВИЗИТИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ


Централа: (02) 9З00 555


Телефон за сигнали за нередности при провеждането на часовете по физическо възпитание - 0700 10 944


Антикорупция
тел: (02) 9З00 711, тел./факс: (02) 9З00 661
е-mаil: аntiсоrruрtiоn @ mpes.government.bg 

Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията 
                         - (02) 9З00 711

Звено за вътрешен одит 
                         - (02) 9З00 740

Служител по сигурността на информацията 
Лъчезар Хариев - (02) 9З00 585  

Длъжностно лице по защита на данните 
е-mаil: dро @ mpes.government.bg

 

Обща администрация

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол
тел: (02) 9З00 656
е-mаil: рrеss @ mpes.government.bg 

Директор:                              - (02) 9З00 554

Дирекция "Правно и административно осигуряване" 
Сабина Кръстанова - (02) 9З00 569 

Дирекция "Финанси"
Силвана Перозова - (02) 9З00 583 


Специализирана администрация

Дирекция "Инвестиционна политика и обществени поръчки
Христина Грозева - (02) 9З00 738

Дирекция "Спорт за всички и спорт за учащи" 
Красимира Бунджулова - (02) 9З00 560 

Дирекция "Спорт за високи постижения"
Антоанета Боева - (02) 9З00 567, (02) 9З00 544

Дирекция "Координация и контрол на спортната подготовка" 
д-р Любомир Младенов - (02) 8680 147

Дирекция "Младежки политики" 
Милена Андреева - (02) 9З00 836

Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" 
Виктория Славкова - (02) 9З00 834 

Дирекция "Регионална координация и контрол" 
Александър Александров - (02) 9З00 512


Главен секретар 
Асен Марков - (02) 9З00 522 


Указател с имената, адресите и телефоните за контакти на експертите на ММС за административните области

 
Този WEB портал е създаден в рамките на Проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
©2020 Министерство на младежта и спорта